سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سعید نوروزی سزیرود

آقای دکتر سعید نوروزی سزیرود

آقای دکتر سعید نوروزی سزیرود

189390

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد