سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مهسا رستمی قزلجه

خانم دکتر مهسا رستمی قزلجه

خانم دکتر مهسا رستمی قزلجه

189388

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد