سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر زهره هاشمی نژاد

خانم دکتر زهره هاشمی نژاد

خانم دکتر زهره هاشمی نژاد

189387

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد