سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فرشته درخشی قاضیجهانی

خانم دکتر فرشته درخشی قاضیجهانی

خانم دکتر فرشته درخشی قاضیجهانی

189386

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد