سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مهلا نیکوئی دستجردی

خانم دکتر مهلا نیکوئی دستجردی

خانم دکتر مهلا نیکوئی دستجردی

189384

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد