سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر حمیده قاسمیان قطب آبادی

خانم دکتر حمیده قاسمیان قطب آبادی

خانم دکتر حمیده قاسمیان قطب آبادی

189381

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد