سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی برکت رضائی

آقای دکتر علی برکت رضائی

آقای دکتر علی برکت رضائی

189379

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد