سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر دیهیم تاکی

آقای دکتر دیهیم تاکی

آقای دکتر دیهیم تاکی

189369

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد