سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مهدیه کوچک زاده سعدآبادی

آقای دکتر مهدیه کوچک زاده سعدآبادی

آقای دکتر مهدیه کوچک زاده سعدآبادی

189365

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد