سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فاطمه یزدی زاده

خانم دکتر فاطمه یزدی زاده

خانم دکتر فاطمه یزدی زاده

189364

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد