سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر زهره حیدری دلفاردی

خانم دکتر زهره حیدری دلفاردی

خانم دکتر زهره حیدری دلفاردی

189363

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد