سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سیدامید عزتی

آقای دکتر سیدامید عزتی

آقای دکتر سیدامید عزتی

189360

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد