بیوگرافی آقای دکتر شایان شبانی شجاعی

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر شایان شبانی شجاعی

آقای دکتر شایان شبانی شجاعی

آقای دکتر شایان شبانی شجاعی

189354

پزشک عمومی.


آذربایجان شرقی / تبریز