سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر حانیه ابوقداره

خانم دکتر حانیه ابوقداره

خانم دکتر حانیه ابوقداره

189353

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد