سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر پوریا هاشمی

آقای دکتر پوریا هاشمی

آقای دکتر پوریا هاشمی

189341

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد