سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فاطمه بابائی قاضیانی

خانم دکتر فاطمه بابائی قاضیانی

خانم دکتر فاطمه بابائی قاضیانی

189334

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد