سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی محمدعلی پورظهیرآبادی

آقای دکتر علی محمدعلی پورظهیرآبادی

آقای دکتر علی محمدعلی پورظهیرآبادی

189325

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد