سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمد مهدی امیدی نورآبادی

آقای دکتر محمد مهدی امیدی نورآبادی

آقای دکتر محمد مهدی امیدی نورآبادی

189318

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد