سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر پریسا امیری نژاد عاشورآبادی

خانم دکتر پریسا امیری نژاد عاشورآبادی

خانم دکتر پریسا امیری نژاد عاشورآبادی

189310

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد