سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم محمدرضا علیزاده کرباسدهی

خانم محمدرضا علیزاده کرباسدهی

خانم محمدرضا علیزاده کرباسدهی

189309

پزشک عمومی.
کارشناسی گفتاردرمانی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد