سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمد شمسی کهریزسنگی

آقای دکتر محمد شمسی کهریزسنگی

آقای دکتر محمد شمسی کهریزسنگی

189298

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد