سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر یزدان شفی خانی

آقای دکتر یزدان شفی خانی

آقای دکتر یزدان شفی خانی

189289

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد