سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امیر پورطالبی

آقای دکتر امیر پورطالبی

آقای دکتر امیر پورطالبی

189285

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد