سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فاطمه رسولی امیری

خانم دکتر فاطمه رسولی امیری

خانم دکتر فاطمه رسولی امیری

189283

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد