سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فاطمه قلعه خانی نژاد

خانم دکتر فاطمه قلعه خانی نژاد

خانم دکتر فاطمه قلعه خانی نژاد

189254

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد