سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مهدی بخش لیجانی

آقای دکتر مهدی بخش لیجانی

آقای دکتر مهدی بخش لیجانی

189249

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد