سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فرزانه اسدزاده شیخ جانی

خانم دکتر فرزانه اسدزاده شیخ جانی

خانم دکتر فرزانه اسدزاده شیخ جانی

189246

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد