سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مرضیه خطائی

خانم دکتر مرضیه خطائی

خانم دکتر مرضیه خطائی

189217

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد