سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر هانیه شبابی سالمی

خانم دکتر هانیه شبابی سالمی

خانم دکتر هانیه شبابی سالمی

189212

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد