سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر سحر دلشاد قره قشلاقی

خانم دکتر سحر دلشاد قره قشلاقی

خانم دکتر سحر دلشاد قره قشلاقی

189201

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد