سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مصیب سلیمانی

آقای دکتر مصیب سلیمانی

آقای دکتر مصیب سلیمانی

189195

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد