سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر پوریا رضائی

آقای دکتر پوریا رضائی

آقای دکتر پوریا رضائی

189179

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد