سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر افروز کریم نژادکلشتری

خانم دکتر افروز کریم نژادکلشتری

خانم دکتر افروز کریم نژادکلشتری

189158

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد