سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مهدی اعظمی قادیکلائی

آقای دکتر مهدی اعظمی قادیکلائی

آقای دکتر مهدی اعظمی قادیکلائی

189157

دندانپزشک.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد