سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مهسا قربان نژاد

خانم دکتر مهسا قربان نژاد

خانم دکتر مهسا قربان نژاد

189149

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد