سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر صفا عسکری

آقای دکتر صفا عسکری

آقای دکتر صفا عسکری

189144

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد