سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مهدی حاجی زاد ارنساء

آقای دکتر مهدی حاجی زاد ارنساء

آقای دکتر مهدی حاجی زاد ارنساء

189134

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد