سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر حامد شریعت زاده

آقای دکتر حامد شریعت زاده

آقای دکتر حامد شریعت زاده

189122

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد