سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مهدیه شریعت زاده

خانم دکتر مهدیه شریعت زاده

خانم دکتر مهدیه شریعت زاده

189109

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد