سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر آزاده ابراهیمی تیرتاشی

خانم دکتر آزاده ابراهیمی تیرتاشی

خانم دکتر آزاده ابراهیمی تیرتاشی

189105

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد