بیوگرافی آقای دکتر حامد بشیر پور کرکان

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر حامد بشیر پور کرکان

آقای دکتر حامد بشیر پور کرکان

آقای دکتر حامد بشیر پور کرکان

189084

پزشک عمومی.


- / -