سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر پوریا قنادان

آقای دکتر پوریا قنادان

آقای دکتر پوریا قنادان

189080

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد