سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر پرستو اثنی عشری

خانم دکتر پرستو اثنی عشری

خانم دکتر پرستو اثنی عشری

189076

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد