سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر یگانه حیدری افخم

خانم دکتر یگانه حیدری افخم

خانم دکتر یگانه حیدری افخم

189070

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد