سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر معصومه کلهر

خانم دکتر معصومه کلهر

خانم دکتر معصومه کلهر

189066

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد