سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی شمس

آقای دکتر علی شمس

آقای دکتر علی شمس

189065

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد