سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی پاکدل مقدم

آقای دکتر علی پاکدل مقدم

آقای دکتر علی پاکدل مقدم

189058

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد