سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر ترنم ترکاشوند

خانم دکتر ترنم ترکاشوند

خانم دکتر ترنم ترکاشوند

189050

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد