سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر هانیه خراسانی شیره جینی

خانم دکتر هانیه خراسانی شیره جینی

خانم دکتر هانیه خراسانی شیره جینی

189049

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد