سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمد ساجدی نژاد

آقای دکتر محمد ساجدی نژاد

آقای دکتر محمد ساجدی نژاد

189037

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد